Algemene Voorwaarden

Klachtenfunctionaris: Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht -en tuchtrecht van beroepsvereniging VBAG en RBCZ en de geschillencommissie Quasir

Geschillencommissie: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer clienten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van de onafhankelijke klachtenfunctionaris , niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1-1-2017 geldt de wet Kwaliteit,klachten en geschillenzorg (WKKGZ). Artikel 18 beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst:Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door praktijk Mira el Camino uit te voeren opdrachten.

Zorgaanbieder: M. Suiker, kinesioloog van Praktijk Mira el Camino is lid van beroepsvereniging VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de koepel RBCZ . Informatie over de VBAG en RBCZ kunt u vinden op www.vbag.nl en www.rbcz.nl De kinesioloog handelt volgens de richtlijnen opgesteld in de beroepscode van de VBAG en de RBCZ zie bovenstaande website.

Behandeling: De behandeling start met het overhandigen van de behandelovereenkomst van client aan zorgverlener. Hierna volgt een annamnese gesprek welke wordt opgenomen in het zorgdossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met u eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin uzelf en de kinesioloog zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.Sessies: De eerste sessie duurt zeker ander half uur, de vervolg sessies tussen een uur en een uur en een kwartier, en vinden met zekere regelmaat plaats , zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. U kunt zonder verwijzing van een arts of of specialist bij de kinesioloog terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de kinesioloog contact opnemen met uw huisarts, ARBO arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de kinesioloog u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.Vervanging: Op het moment dat de kinesioloog ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum en tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte zal er in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.


Annulering: Het kan natuurlijk voorkomen dat u ziek bent of dat een gemaakte afspraak om een andere reden niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 48 uur van te voren door te geven. Anders wordt de volledige som in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. U kunt deze factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Een annulering geeft u het liefst telefonisch of via de mail door, niet via sms of een telefonisch bericht. Waarbij de datum van ontvangst bindend is.

Dossiervoering: De kinesioloog is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden kort en bondig vastgelegd in een digitaaldossier. U heeft het recht ten alle tijden uw dossier in te zien. Het dossier blijft eigendom van de kinesioloog, 20 jaar na afronden van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment word het dossier vernietigd. De kinesioloog heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met u dossier en gegegvens om. Informatie wordt alleen met u toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de koepel RBCZ en beroepsvereniging VBAG.

Klachtenregeling: In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de kinesioloog te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als via de email worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan wordt u hierover geinformeerd door praktijk Mira el Camino. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schrifftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie Qauasir. De procedure is te vinden op www.vbag.nl en www.rbcz.nl. Praktijk Mira el Camino voldoet hiermee aan de eisen van de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ).

Wanneer u een klacht indient bij VBAG, RBCZ of Quasir, informeert u de kinesioloog te alle tijden vooraf.

Aansprakelijkheid: U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor u eigen proces. Dit betekent als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u het zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens ect, ect.

Mira el Camino is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan praktijk Mira el Camino. Praktijk mira el Camino heeft een beroeps -en aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Mira el Camino tegen de financiele gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep kinesiologie en in de praktijk. Indien de kinesioloog aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van M.Suiker praktijk Mira el Camino. Mira el Camino is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering welke ook is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandling: De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huishoudelijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht op vermoedens op kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldpunt omvat het recht om op verzoek het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouder en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

AVG: Praktijk Mira el Camino houdt persoonsgegevens bij van clienten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Hieronder valt ook de privacyverklaring.

Toepasselijk recht: Op de rechtsverhouding tussen client en kinesioloog is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschille ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grondvan de wet bevoegde rechter , worden beslecht door de bevoegde rechter te Krimpen aan den IJssel locatie Rotterdam Rijnmond.